Procedures en Wetgevingen

In geval van aanstelling van buitenlandse werknemers door onze klanten bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van een uitzendprocedure. De Europese wet over de terbeschikkingstelling van werknemers is Europese Richtlijn nr. 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16-12-1996, die onder art. 2 een uitgezonden werknemer definieert en onder art. 3 minimale voorwaarden vermeldt m.b.t. het aanwerven in het zgn. land van terbeschikkingstelling.

Overeenkomstig art. 45 lid 1 en lid 2 van het traktaat over functioneren van de Europese Unie is vrijheid van personenverkeer binnen de EU vastgelegd. Deze behelst de afschaffing van elke vorm van discriminatie m.b.t. nationaliteit onder werknemers van lidstaten op het gebied van aanwerving, loon en andere arbeidsvoorwaarden.

D.d. 17-06-2014 riepen het Europese Parlement en de Raad richtlijn 2014/67/EU van 15-05-2014 over de nivellering van richtlijn 96/71/EG in het leven betreffende de uitzending van werknemers binnen het kader van dienstverlening, terwijl een verandering werd doorgevoerd van verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking met tussenkomst van een informatie-uitwisselingssysteem op de interne markten d.d 28-05-2014, die in werking moet treden binnen de wetgeving van EU-lidstaten vóór 18-06-2016 (art. 23 lid 1 Richtlijn).

Werken met ons samen: